گارانتی

گارانتی,1200 ساعت,12 ماه

گارانتی 12 ماه/1200 ساعت

EN

شرکت مولد نیرو میکا کلیه دستگاههای خود را بمدت 12 ماه/1200 ساعت (هر کدام زودتر فرا رسد ) گارانتی می نماید.


کارشناسان خارج از دسترس